Prax a duálne vzdelávanie

Vzdelávanie a prax

Staňte sa súčasťou firmy ENCO spol. s r.o. a rozvíjajte svoju kariéru práve u nás!
Sme prosperujúca firma doma i v zahraničí, ktorá ponúka rôzne vzdelávacie a pracovné príležitosti v príjemnom pracovnom kolektíve.

 

Prečo sa vzdelávať u nás?

 

Pre našu firmu je dôležité poskytovať vzdelávacie a pracovné príležitosti najmä mladým ľuďom, aby sme tak prispeli k vytváraniu dôležitých odborných kapacít do budúcnosti a podporili zamestnanosť mladých v regióne. Preto sme sa rozhodli intenzívne spolupracovať so strednými technickými školami, ktorých študenti môžu získavať nové zručnosti priamo vo výrobných halách našej firmy a po škole v nich ostať pracovať. Žiadaní sú predovšetkým žiaci z odborov mechanik nastavovač, strojný mechanik, programátor strojov a zámočník.

 

Duálne vzdelávanie

 

Firma ENCO spol. s r.o. vstúpila v roku 2016 do programu duálneho vzdelávania. Študenti stredných odborných škôl sa stávajú už od prvého ročníka našimi zamestnancami s finančným štipendiom. Priamo v dielni s najnovšími technológiami si počas štúdia pravidelne za asistencie inštruktorov osvojujú praktické zručnosti a stávajú sa po škole zamestnancami firmy. Viac informácii o duálnom vzdelávaní nájdete na http://www.potrebyovp.sk

Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie môžete absolvovať v našich partnerských školách v nasledujúcich lokalitách

 

SOŠ, Nová 9, Piešťany http://www.sostpn.sk

 

Hmotné a finančné zabezpečenie pre všetkých žiakov v duálnom systéme našich firiem

 

V prípade, že žiak dosahuje primerané výsledky v škole a pravidelne navštevuje praktické vyučovanie dostáva mesačne podnikové štipendium vo výške:

 

1. ročník 40 €, 2. ročník 60 €, 3. ročník 80 €, 4. ročník 100 €

 

Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú dochádzku na praktickom vyučovaní.

 

V prípade, že žiak vykonáva produktívnu prácu, dostáva odmenu vo výške 50 % až 100 % hodinovej minimálnej mzdy. Konkrétna výška hodinovej odmeny za produktívnu prácu žiaka je závislá od splnenia kritérií určených zamestnávateľom:

 

  • prospech
  • hodnotenie výkonu inštruktorom
  • dochádzka

 

Poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov je zaistené. Bude sa uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytujú zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa.
Poskytnutie stravovania u zamestnávateľa pre žiakov v čase praktického vyučovania sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytuje zamestnancom Zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa.
Žiak má tiež možnosť absolvovať rôzne vzdelávacie kurzy pre zamestnancov, ako aj výmenné stáže v zahraničných firmách.

 

Naďalej poskytujeme popri duálnom vzdelávanií možnosť absolvovať klasickú odbornú prax.

Koordinátor projektu duálneho vzdelávania

Romana Sládeková

 +421 905 695 684

 romana.sladekova@enco.sk