Odpadové hospodárstvo

Katalytická mineralizácia 

Nové riešenia pre zhodnocovanie komunálneho odpadu

 

Firma ENCO, spol. s r.o. vyvíja inovatívne patentové riešenie na ekologické zhodnocovanie odpadu. Aktuálne sa venujeme vývoju technológie s názvom KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA, ktorá zhodnocuje odpad zelenou metódou.

BEZ EMISIÍ

Vďaka nízkej teplote pri spracovaní sa neuvoľňujú škodlivé látky, iba CO2 a para.

BEZ SKLÁDOK

Objem a hmotnosť odpadu sa môže znížiť až o 99 %. Eliminuje sa tak potreba skladovania odpadu.

ÚSPORA FINANCIÍ

Nízke prevádzkové a energetické náklady. Vďaka modulárnej štruktúre dokáže spracovať väčšinu typov odpadov.

Ako funguje

 

Katalytická mineralizácia funguje na princípe nízkoteplotnej mineralizácie a splyňovania s katalytickým čistením reakčných plynov a s možnosťou spätného získavania tepelnej a elektrickej energie. Vďaka nízkej teplote procesu, ktorá nepresiahne 550° C, a bez prítomnosti plameňa negeneruje škodlivé odpadové látky ako NO2, dioxíny, furány, CO, metán a ďalšie. Technológia spadá do kategórie BAT (Best available technology) podľa smernice 96/61 EC.

 

 

Hlavné výhody technológie

 

• Nízka teplota procesu, nedochádza k uvoľňovaniu škodlivých látok.

• Zníženie objemu a hmotnosti odpadu o 80 – 99 %, vďaka čomu sa úplne eliminuje alebo výrazne zredukuje nutnosť skládkovania odpadu.

• Žiadne škodlivé emisie, vzniká iba CO2 a vodná para.

• Nízke prevádzkové a energetické náklady.

• Modulárna štruktúra na spracovanie rôznych typov odpadov.

• Efektívna výroba tepla a elektrickej energie počas procesu.

 

 

Zníženie objemu odpadu0%

Zníženie objemu odpadu0%

 

Výsledkom technologického procesu v spolupráci s firmou Infra Waste ako subdodávateľom špeciálnych komponentov bude zníženie objemu odpadu o 80 – 99 % v závislosti od zloženia odpadu, úplné odvodnenie odpadu, úplné odstránenie zápachu odpadu a likvidácia všetkých vírusov a baktérií.

Katalytická mineralizácia
Základná schéma zariadenia pre zhodnocovanie komunálneho odpadu

Spracovávané typy odpadov a výstupné materiály

Vstupným materiálom je najmä komunálny odpad rôzneho druhu pričom zapojením prídavných modulov je možné spracovávať aj niektoré druhy nebezpečného, tekutého a nemocničného odpadu.

Katalytická mineralizácia - vstupný materiál

Minerálny prášok neobsahuje žiadne škodlivé látky a je možné ho ukladať na bežné skládky alebo použiť ako prímes do betónu, podkladový materiál pre cesty, stavby a podobne.

 

Ďalšími produktmi procesu sú voda a CO2. Kov, sklo a iné materiály nepodliehajúce rozkladu vstupujúce do procesu ostávajú na výstupe nezmenené a následne separované za účelom ďalšieho využitia a recyklácie.

Porovnanie s dostupnými technológiami

  PYROLÝZA PLAZMA KATALYTICKÁ MINERALIZÁCIA
Teplota 800 – 1200⁰ C 3000 – 10000⁰ C 450 – 550⁰ C
Vstupná segregácia materiálov áno áno iba čiastočná
Likvidácia nebezpečného odpadu iba po náročných úpravách iba po náročných úpravách áno
Vznik dioxínov áno áno (reverzná syntéza) nie
Energetická náročnosť vysoká veľmi vysoká nízka
Prevádzkové náklady vysoké vysoké nízke
Spätné získavanie zberných surovín po náročnej segregácii po náročnej segregácii jednoduché po skončení procesu
Získavanie zberných surovín z procesných plynov nemožné nemožné jednoduché, podľa obsahu prvkov
Úroveň čistoty emisií iba po namontovaní dodatočných zariadení iba po namontovaní dodatočných zariadení veľmi vysoká, vzniká iba CO2 a vodná para
Spätné získavanie tepelnej a elektrickej energie áno po namontovaní dodatočnej jednotky a generátoru áno po namontovaní dodatočnej jednotky a generátoru generátory nie sú súčasťou zariadenia
Rozsah možností spracovania rôznych typov odpadov obmedzené obmedzené takmer bez obmedzenia
Stavebná náročnosť vysoká veľmi vysoká nízka
Nároky na zastavanú plochu veľké vzhľadom k nutnosti skladovania a segregácie veľké vzhľadom k nutnosti skladovania a segregácie minimálne manipulačné plochy

Odpadové hospodárstvo, katalytická mineralizácia

Stručný popis technológie

Po úprave vstupného odpadu separáciou a drvením na požadovanú frakciu do 50 mm, je transportovaný dopravníkom do zásobníka mineralizačnej komory, z ktorého je gravitačne plnený kôš komory. Po odparení vlhkosti a vysušení odpadu (200°C) začína proces mineralizácie, splyňovania a utilizácie. Teploty v komore sa pohybujú od 450⁰ do 550⁰ C v závislosti od druhu spracovávaného odpadu.

 

Katalytická mineralizácia je proces, pri ktorom z organických materiálov vznikne minerál. Objem vstupného odpadu sa znižuje 20 – 100 násobne v závislosti od jeho zloženia. Spracovaný – zutilizovaný odpad sa hromadí v spodnej časti komory – v zbernom kontajneri (popolníku) v podobe jemného minerálneho prášku. Odtiaľ je mechanicky premiestnený do externého zberného kontajnera.

 

Po ukončení procesu mineralizácie sa začína proces technického čistenia plynov. Reakčný plyn z komôr prechádza vysokoteplotnými filtrami, kde sa čistí od mechanických nečistôt. Následne sa zníži teplota v potrubí na 400°C a plyny vstupujú do reverzného katalytického dopaľovača RCO, kde sa systézny plyn prečisťuje oxidáciou. Plyn sa rozkladá a vzniká CO, CO2 a zlúčeniny dusíka NOx. Následne plyn prúdi cez ohrievač do vnútorného dopaľovača, kde sa pri teplote 600°C dočisťuje. Z CxHy a CO vzniká H2O a CO2. Úroveň čistenia je 99 %. Z vnútorného dopaľovača sa 5 % plynu vracia do mineralizačnej komory a zvyšok prúdi do výmenníka tepla (vzduch/voda), kde sa zníži jeho teplota na 220⁰ C. Alternatívne k výmenníku môžeme použiť turbínový generátor elektrickej energie. Následne je plyn vedený cez filtračný systém DeNox s redukciou NOx na NO2 cez ďalší výmenník tepla do absorbera na odstránenie zápachov. Odtiaľ je transportovaný do komína, kde pri teplote 35° C a čistote 99,9 % v podobe vodnej pary CO2 a H2O je vypúšťaný do ovzdušia.